วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554  โดย มูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกภายใต้การอุปถัมภ์ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม ธนาคารออมสิน

       ในขณะนั้น นายวิทัย  รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานกรรมการมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม มีเจตนารมณ์ก่อตั้งสถานศึกษาสอดคล้องตามพันธกิจของธนาคารออมสินที่มีต่อลูกค้า ชุมชน และสังคม ด้านการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา การฝึกอบรมในทุกระดับ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันการศึกษา และดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาด้านอาชีวศึกษา (สายอาชีพ) เรียนจบแล้วมีงานทำ เป็นตลาดแรงงานที่สำคัญตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับโลก สามารถพัฒนาเข้าสู่ระดับบริหารระดับสูงต่อไปได้  ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องการรับผู้เรียนจบอาชีวศึกษาเข้าทำงานจำนวนมาก ทำให้มีโอกาส มีทางเลือกประกอบอาชีพที่หลากหลาย  และในหลายประเทศกลุ่มอาเซียน รวมทั้งนานาประเทศที่พัฒนา ยังสนับสนุนให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

    ประการนี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาสายพาณิชยกรรม “โรงเรียนอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” ที่มีคุณภาพขึ้นแห่งแรกในจังหวัดจันทบุรี  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์” เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่  มีความรู้ไปประกอบอาชีพ ให้นักเรียนในจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมีทางเลือกในการศึกษา

       วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนท่าแฉลบ ตำบล บางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000 โทรศัพท์ : 0-3939-1666 โทรสาร : 0-3939-1698 

       ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายวิทยาลัย

ประกอบด้วย
รูปโล่ทรงกลมภายในแบ่งเป็น 3 ส่วน ด้านซ้ายบนเป็นรูปเรือใบ ด้านขวาบน เป็นรูปเสมาธรรมจักร 
ด้านล่างเป็นรูปต้นไทร ระหว่างเส้นรอบลงของวงกลม ด้านบนเขียนข้อความชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
ด้านล่างเขียนข้อความ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
ความหมายของเครื่องหมายวิทยาลัย

       ความเป็นเลิศทางปัญญา ความเป็นหนึ่งด้านอาชีพของนักศึกษา ต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่มั่นคงดีงาม และได้รับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งโดยได้รับการอุปถัมภ์ ค้ำจุน จากธนาคารออมสิน

สีประจำวิทยาลัย ชมพู - ทอง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ใช้อักษรย่อ “ อ.ส.อ. ”   

ปณิธานของวิทยาลัย

       "สร้างคนดี มีคุณภาพ พร้อมด้วยคุณธรรมสู่สังคม" 

ปรัชญาของวิทยาลัย

       "คุณธรรม คือ รากฐานของชีวิต (Virtus est fundamentum vitae)"

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

       "ต้นแบบคุณภาพการศึกษา พัฒนาทักษะวิชาดี มีคุณธรรม"

พันธกิจ : ของวิทยาลัยเป็นการนำวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเป็นด้านๆ มี 3 ด้าน

 1. พัฒนาคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน
 2. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารการจัดการ
 3. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม

อัตลักษณ์ของวิทยาลัย 

       "ทักษะดี มีวินัย แต่งกายดี"

เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

       "วิชาการดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

วัตถุประสงค์ : วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในรูปแบบการศึกษาในระบบ
 2. ให้บริการเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง และบุคลากรของวิทยาลัย
 3. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน และท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Standard) มีความประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศในด้านความรู้ และทักษะวิชาชีพ
 6. พัฒนา ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึงคุณค่าในตัวเองและผู้อื่น
 7. จัดการการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการ ของภาคธุรกิจ สังคมและการพัฒนาประเทศ
 8. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีร่วมกับชุมชน และสังคม
 9. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 10. เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร บริการวิชาการ และบริการต่างๆ แก่สถานศึกษาอื่นๆ ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิออมสินเพื่อสังคม
 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมมอบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2567
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all