DOWNLOAD เอกสาร  

แบบรายการการฝึกงานสาขาวิชาการบัญชีภาคเรียนที่ 2/2557 (ปวช.3) (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายการการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2557 (ปวช.3) (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มการขอลงข่าว/ประกาศ/ข้อความ บนเว็บไซต์ (สำหรับอาจารย์)

คำอธิบายการเขียนรายงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาบัญชี (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาการขาย (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาบัญชี (ปวส.2)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.2)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มใบลาของนักศึกษาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::