DOWNLOAD เอกสาร  

แบบรายการการฝึกงานสาขาวิชาการบัญชีภาคเรียนที่ 2/2557 (ปวช.3) (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายการการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจภาคเรียนที่ 2/2557 (ปวช.3) (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มการขอลงข่าว/ประกาศ/ข้อความ บนเว็บไซต์ (สำหรับอาจารย์)

คำอธิบายการเขียนรายงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาบัญชี (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาการขาย (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.3)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาบัญชี (ปวส.2)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบรายงานการฝึกงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.2)  (สำหรับนักศึกษา)

แบบฟอร์มใบลาของนักศึกษาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
 


 

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
  • 2563
  กิจกรรม ไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2563
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
  Read More
  • 2562
  วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562
  Read More
  • 2562
  กิจกรรมเข้าค่าย ชมพู-ทอง 2562
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม เปิดบ้านวิชาชีพ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561     
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม วันเด็ก  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และ Big C (บิ๊กซี) - จันทบุรี      
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC Party ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
  • 2561
   กิจกรรม G-BAC เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561    
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all