ข่าวประกาศ / ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เว็บ หางาน สมัครงาน Thai Job

 • 1

2554

 1. การปฏิบัติไคเซนเพื่อการเพิ่มผลผลิตของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
 2. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ เรื่องการเขียนเว็บเพจ นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1/1
 3. การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชาการใช้โปรแกรมตารางงานนักเรียน ปวช. ปีที่ 2
 4. พฤติกรรมคิดคำนวณ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1/1 1/2
 5. พฤติกรรมการเรียนกรีฑาและการพัฒนาการออกสาร์ท นักเรียน ปวช. ปีที่ 1
 6. คุณลักษณะของครูที่พึงประสงค์ทั้ง 8 ด้าน นักเรียน ปวช. ปีที่ 1 ที่จะเลื่อนชั้นขึ้นปีที่ 2
 7. การใช้ทฤษฎี Constructivism เพื่อสร้างองค์ความรู้ ใน เรื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปวช. ปีที่ 1
 8. การจัดการเรียนการสอนในวิชา การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนนำไปเป็นพื้นฐานการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
 9. ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่นักเรียนสอบตก ของนักศึกษา สาขาพานิชยกรรม ชั้นปีที่ 1
 10. การศึกษาสภาพปัญหาในการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1/6 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยอาซีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 11. การแก้ปัญหาการไม่เอาใจใส่การเรียนของนักศึกษา

2555

 1. การศึกษาเจตคติและนิสัยการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการขาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 2. ปัจจัยทางการตลาด เครื่องสำอาง กรณีศึกษา : อิทธิพลต่อการการเลือกซื้อเครื่องสำอางนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ จังหวัดจันทบุรี
 3. พฤติกรรมคิดคำนวณ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา 2000-1401 ระดับ ปวช. ปีที่ 1 ห้อง 1/3 1/4
 4. การบูรณาการวิชาโครงการกับกิจกรรม : กรณีศึกษา การวางแผนดำเนินกิจกรรมงดสูบบุหรี่โลกกับประสิทธิผลของโครงการ
 5. การประเมินผลโครงการด้วยทฤษฎีระบบพื้นฐาน (GST)
 6. รูปแบบการสอนที่สามารถสนองตอบความต้องการของนักศึกษา
 7. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน/การบ้าน ของนักศึกษา ปวช. 2/4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ในปีการศึกษา 2555
 8. การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาพิมพ์ดีดไทย ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2/6 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุปถัมภ์
 9. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ ปวช. ปีที่ 2/1 สาขางานบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุปถัมภ์
 10. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนระดับ ปวช. ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2556

 1. การพัฒนาระบบงานสารบรรณของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 2. ความต้องการศึกษาต่อระดับ ปวส. สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ของนักศึกษาระดับ ปวช. 3 สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2556
 3. การศึกษาพฤติกรรมการส่งงานของนักศึกษาระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556
 4. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยแบบฝึกทักษะเรื่องพลังงาน สำหรับนักเรียนระดับ ปวช. 1 ปีการศึกษา 2556
 5. การพัฒนาประสิทธิผลการสอนด้วย OOMSIN MODEL
 6. การศึกษาพฤติกรรมในเรื่องการไม่ส่งงานของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 ปีการศึกษา 2556
 7. ความคิดเห็นของนักศึกษา ระดับ ปวช. 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มีต่อการเรียนวิชาพิมพ์ดีด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 8. ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจเลือกเรียนต่อของนักศึกษา ปวช. 3 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 9. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 10. การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงต่อเวลา วิชาการขายเบื้องต้น 2 ของนักเรียน ปวช. 1/4
 11. พฤติกรรมการมาสายของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 12. ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อคุณลักษณะผู้เรียน
 13. ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลการสอบโดยใช้ใบความรู้และสื่อ IT ประกอบการบรรยาย
 14. การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้น ปวช. 1/2 ปีการศึกษา 2556 ในเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้าน
 15. การวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
 

 

ระบบสารสนเทศ

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::


 
  

 
คุณรู้สึกอย่างไรกับเว็บไซต์ของวิทยาลัย ?
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
 • Votes: 0%
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2560
 • 2561
 • 2562
 • 2563
 • 2564
 • 2565
 • 2566
  • 2566
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2566 ณ ตัง ตัง อะเมซิ่งปาร์ค จันทบุรี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์(Dearm World) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME Sport Day & Happy New Year วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม กีฬาสี G-BAC GAME #11 วันที่ 22-26 ธันวาคม 2566 ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันลอยกระทง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาตร์ ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม รับน้อง ปีการศึกษา 2566
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม ถวายเทียนพรรษา ร่วมกับเทศบาลตำบลค่ายเนินวง เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดโยธานิมิต จังหวีดจันทบุรี
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 
  Read More
  • 2566
  กิจกรรม วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all

Daily Pop Up (ห้ามลบ)