☺☺ เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ★★ สิทธิพิเศษ:ทุนการศึกษาเรียนฟรี ★★   โทร. 089-5265534 (อ.อรัญ) , 092-6945664 (อ.ฝน)

หัวหน้าฝ่าย

 
นายธนัท  พัฒนภิรมย์   น.ส.กนกวรรณ  ปลิ่มกมล
ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ฝ่ายกิจกรรมและสวัสดิการนักศึกษา
น.ส.ชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา นางรัตนา  ศรีกรการ
ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

 

อาจารย์ประจำภาควิชาสามัญสัมพันธ์

 
น.ส.ปิลันธร  ทรัพย์อร่าม นายณัฐิวุฒิ  จันแดง   นายธนฤต  ปาจันทร์
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ อาจารย์สอนสังคมศึกษา อาจารย์สอนภาษาอังฤษ
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.
น.ส.ใจสะคราญ  ทิพย์คลัง นายปฐวินท์  บำรุงรักษ์ นายกิตติพงษ์  พิมพ์จัตุรัส นายกิตติพงษ์  มณีเกตุ
อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ อาจารย์สอนภาษาไทย อาจารย์สอนพละศึกษา
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี

นายวิชิต  เอียงอ่อน น.ส.ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ นางสาวนิตยา  งามประเสริฐ
อาจารย์สอนบัญชี อาจารย์สอนบัญชี อาจารย์สอนบัญชี
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.
น.ส.กนกวรรณ ปลิ่มกมล นางรัตนา  ศรีกรการ นายสมหวัง  คงชัย
อาจารย์สอนบัญชี อาจารย์สอนบัญชี อาจารย์สอนบัญชี
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด

นายเริงศักดิ์  วิเศษ น.ส.ชิษณุนาถ บุญวีระธรรม นายวัชรากร  ชำนาญชล
อาจารย์สอนการตลาด อาจารย์สอนการตลาด อาจารย์สอนการตลาด
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.
น.ส.ชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา นางอรชลิดา  ธนัทอนันตกุล นายวรวิทย์  จันทร์หอมหวล
อาจารย์สอนการตลาด อาจารย์สอนการตลาด อาจารย์สอนการตลาด
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.

 

อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวโสภิต  บุญลาภ นายธีรวัฒน์  นามปะเส นางสาวธารวิมล  ชูเชิด
อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์ อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส. ระดับ ปวช. - ปวส.

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการโรงแรม

นายธนกฤต  ธนัทอนันตกุล
อาจารย์สอนการโรงแรม
ระดับ ปวช. - ปวส.

 

อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

นายธนัท  พัฒนภิรมย์
อ.สอนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ระดับ ปวช. - ปวส.

 

บุคลากรทางการศึกษา / เจ้าหน้าที่

นายจิรายุ  มุ่งสวัสดิ์ นางสาวพัทธ์ธาอร  แก่นจันทร์ นางสาวชนากานต์  สุภางค์รัตน์
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่การเงิน
นายนพดล  บุรกรณ์ นางสาวพัณณิตา  สุขวัฑฒโน
เจ้าหน้าที่แนะแนว เจ้าหน้าที่กิจการนักศึกษา

 

:: ตัวอย่างแผนการสอน Oomsinmodel ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: E-book งานโครงการนักศึกษาปวช. ::
:: บริการเอกสารอาจารย์ และนักศึกษา ::
:: คู่มือผู้ปกครอง นักศึกษา GBAC ::

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 รวมกิจกรรมทั้งหมด

 • All
 • 2557
 • 2558
 • 2559
  • 2559
  พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมปัจฉิมนิเทศน์ ปีการศึกษา 2559
  Read More
  • 2559
  โครงการบริการวิชาชีพสู่สังคม
  Read More
  • 2559
  พิธีทำบุญตักบาตร วิทยาลัยฯ
  Read More
  • 2559
  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
  Read More
load more hold SHIFT key to load all load all